Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur vet man om ett ord för en grupp människor är könsneutralt?

Svar:

Hur könsneutralt ett ord uppfattas beror på flera faktorer. En sådan faktor är våra tankar om vilka som ingår i gruppen. En läkare var en gång i tiden självklart en man, men allt eftersom allt fler kvinnor blivit läkare har också vår tolkning av ordet läkare ändrats i könsneutral riktning. Om alternativa ord som uppfattas som mer könsneutrala får spridning, kan det också påverka. När möjligheten att säga eller skriva riksdagsledamot uppstod, började riksdagsman uppfattas som allt mer manligt. Ytterligare en faktor är hur vi diskuterar ord. När det uppstår en debatt om huruvida ett ord signalerar kön, så blir vi mer uppmärksamma på de aspekterna av ordet. Vad som framstår som könsneutralt är alltså föränderligt.

Olika strategier för jämställt språk
Språkrådet har i uppdrag ”att motverka språkbruk som konserverar könsroller och osynliggör kvinnor”. Det står i propositionen Bästa språket. En samlad svensk språkpolitik 2005/06:2. Men vilket språkbruk som konserverar könsroller och vilket som osynliggör kvinnor är inte självklart, och ibland kan dessa två mål stå i konflikt med varandra.

Vissa menar att det språkligt könsneutrala är att använda lärare och tyskar för såväl kvinnor som män. De ser dubbelformer som lärare–lärarinna och tyskar–tyskor som ett konserverande av könsroller. Andra menar att former som lärare och tyskar används som om de vore könsneutrala men egentligen är maskulina och leder tanken till manliga lärare och tyskar. De vill synliggöra kvinnor genom att använda båda formerna parallellt och skriva lärare och lärarinnor, tyskar och tyskor. Sådana lösningar innefattar dock inte personer som varken identifierar sig som män eller kvinnor. I de fall sådana konflikter uppstår har Språkrådet valt att rekommendera enhetsbeteckningar. Ett skäl är att det blir språkligt enklare, ett annat att de kan fungera även för ickebinära. Språkrådet rekommenderar därför:

Om du vill bli polis måste du vara ostraffad.
Vi utlyser en tjänst som servitör.

Dubbelformer blir omständliga i många sammanhang:

Om du vill bli polisman/poliskvinna måste du vara ostraffad.
Vi utlyser en tjänst som servitör/servitris.

Om man vill synliggöra en grupp kan man i stället precisera med adjektiv som manlig, kvinnlig eller icke-binär: Manliga lärare tjänar ofta mer.

Om ett ord uppfattas som tydligt könsmarkerat av många, så rekommenderar vi ett mer könsneutralt alternativ, till exempel forskare i stället för vetenskapsman. Men våra rekommendationer måste också ta hänsyn till språkbruket. Inga alternativa ord har på allvar kunnat utmana sjuksköterska och brandman i språkbruket, och därför rekommenderar vi fortfarande dem.

Våra rekommendationer är tänkta för standardskriftspråk. I fackspråk kan man behöva ta andra hänsyn. Man kan till exempel behöva använda exakt de beteckningar som står i något juridiskt dokument. Och omvänt, i personliga texter kan man vara mer okonventionell, om man så önskar.

Ord ger associationer
En benämning eller yrkesbeteckning ger inte bara associationer till dem man talar eller skriver om, utan också till den som yttrar sig. Men man kan inte dra slutsatser om en persons inställning i jämställdhetsfrågor enbart utifrån ordval. Människor kan göra olika bedömningar av hur könsneutral en beteckning är eller inte är, så vill man bilda sig en välgrundad uppfattning om någons värderingar bör man ta hänsyn till fler faktorer än enbart enskilda ord.

Att skriva jämställt handlar också om mycket mer än valet av ord och pronomen. Hur texten som helhet synliggör personer av olika kön spelar också stor roll.

Läs även:
Hur gör jag för att referera till personer utan att behöva ange kön?
Vilka yrkesbeteckningar ska man använda om man vill uttrycka sig könsneutralt?

Fördjupning:
Avsnittet om könsneutralt språk i Språkrådet rekommenderar (2023), s. 45–58 (pdf).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej