Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är skillnaden mellan akut accent, grav accent och apostrof?
Svar:
Tecknet akut accent (´) finns i svenskan i ett hundratal lånord som i sin grundform innehåller ett betonat e. Det finns dessutom i vissa svenska släktnamn och då ibland även över andra bokstäver än e. Normalt visar denna accent i svenskan ordets huvudbetoning: armé, idé, kafé, Linné, Sundén. Accent sätts ut även över stor bokstav: IDÉ, LINNÉ .

Grav accent (`) är mindre vanlig än akut accent. Den förekommer i det franska lånordet à, à jour, 4 à 5, samt i uttryck som övertagits direkt från framför allt franskan, t.ex. crème de la crème, pietà. Grav accent kan också användas vid återgivande av utländska namn, främst franska och italienska.

Apostrof (’) används som utelämningstecken vid mer ovanliga och tillfälliga uteslutningar av bokstäver. Ropa’ kan alltså stå för ropar, ropade eller ropat. Vid egennamn kan man också använda apostrof, om man anser att sammanhanget inte tydligt nog visar att genitiv avses: Sveriges banker är fattigare än Schweiz’ (banker). Det här är inte min hund, det är Anders’ (hund). Apostrofer – i detta sammanhang även kallade enkla citattecken – används också runt citat inuti citat. I språkvetenskaplig litteratur sätts apostrof runt uppgift om ett ords betydelse, t.ex.: Ordet demokrati, som betyder 'folkstyre', kommer från grekiskan.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej