Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad kallas äktenskap eller relationer mellan personer av samma kön?

Svar:

I de fall där det är väsentligt att definiera ett äktenskap eller en relation utifrån kön kan samkönad respektive olikkönad användas.

Samkönat äktenskap och samkönade relationer är i dag de mest etablerade uttrycken, inte minst bland personer som själva lever i samkönade relationer. Det är därför det uttryck som Språkrådet i första hand rekommenderar. Samkönad kan ses som en sammandragning av frasen "av samma kön".

Tidigare har språkvården rekommenderat enkönad men Språkrådet anser att argumenten för samkönad är starkare. Även likakönad framförs ibland som ett alternativ, men det är en form som har mycket litet fäste i bruket.

Fördjupning

Grundbetydelsen hos förledet sam- är 'som inbegriper eller sammanför två eller flera parter'. I många uttryck betyder det snarast 'samman' eller 'tillsammans'. Jämför t.ex. med sambo, sambeskattning och samråd, där sam- uttrycker att flera personer ingår i något. Sam- har dock en allmän innebörd och i många fall närmar sig betydelsen 'samma'. Samtida betyder t.ex. att flera personer eller företeelser existerar parallellt under en tidsperiod, men det definieras ofta 'vid samma tid'. Samkönad uppfattas av många som en sammandragning av frasen "av samma kön". Det gör samtidigt uttrycket analogt med de etablerade engelska benämningarna same-sex relation och same-sex marriage och danskans samkønnet ægteskab.

Med argumentet att sam- snarast betyder 'samman' eller 'tillsammans' har språkvårdare tidigare rekommenderat enkönad som en tydligare benämning för relationer mellan personer av samma kön. Inom biologin används nämligen samkönad som fackord för att tala om djur och växter som är av både han- och honkön, dvs. att flera kön inbegrips i samma individ. Det är dock inget ovanligt att fackord har en (delvis) annan betydelse i allmänspråket. Enkönad används i dag i stället främst för att beskriva arbetsplatser, situationer och företeelser där ett kön dominerar: "Skolböcker förmedlar en enkönad bild av historien" (regeringen.se 13.8.2013), "Det politiska intresset att göra något åt den enkönade arbetsplatsen förskolan är på nollnivå" (unt.se 4.8.2013). Det är en användning som dels skiljer sig från betydelsen i fraser som samkönat äktenskap, dels ofta har en negativ klang.

Det viktigaste argumentet för samkönad är dock att det med tiden blivit den vanligaste benämningen på parförhållanden mellan personer av samma kön, inte minst bland personer som själva lever i samkönade relationer. Men även i medietexter, myndighetstexter och bloggar är samkönad det dominerande ordet. Exempel: "Ryssland förbjuder samkönad adoption" (DN 21.6.2013), "Möjlighet för samkönade par att inneha gemensamt föräldraskap följdes av tillgång till insemination inom sjukvården och det hela kröntes med införandet av könsneutralt äktenskap" (rfsl.se, hämtad 13.8.2013), "Brottsofferjourer har fått ökad kunskap om våld i samkönade parrelationer" (socialstyrelsen.se 21.6.2011).

Enligt Svenska Akademiens ordbok finns det belägg för samkönad i den här betydelsen sedan 1885. I flera normkällor står samkönad i dag också som det första alternativet: I Nationalencyklopedin på ne.se, i TT-språket, och i de finlandssvenska källorna Ordförrådet och mediesprak.fi. I Svenska Akademiens ordlista finns både samkönad och enkönad som uppslagsord i denna betydelse.

Ibland framförs likakönad eller likkönad som alternativ, i likhet med gleichgeschlechtlich i tyskan och likekjønnet som är den vanligaste varianten i norskan. Det finns goda språkliga argument för likakönad, inte minst eftersom det har en tydlig parallellställning med olikkönad. Det är dock en form som har mycket litet fäste i språkbruket.

För äktenskap eller relationer mellan personer av olika kön kan alltså olikkönad användas. Även särkönad förekommer i bruket, men är mycket ovanligt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej