Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används brukare om personer som får social omsorg?

Svar:

Termen brukare används framför allt när det behövs ett övergripande samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. Beroende på sammanhang kan man i stället använda andra, mer precisa benämningar om den enskilda personen som t.ex. hyresgäst, klient, mottagare av hemtjänst, den äldre eller person med ledsagarservice.

Ordet brukare är en fackterm som används av olika grupper med olika betydelser. Kärnan i begreppet ligger i den allmänna definitionen ’person som tar något i bruk’. När brukare började användas i de här sammanhangen fanns en önskan att tydliggöra delaktighet och medansvar i aktiviteten att ta insatser, främst sociala insatser, ’i bruk’. Detta ansågs ordet brukare signalera. I samma anda bildades brukarorganisationer och brukarråd, där det talades om brukarinflytande och brukarmedverkan. Så här har ordet använts sedan omkring 1990. Innan dess användes ordet framför allt om jordbrukare.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej