Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad kallar man svenskar som har sitt ursprung i Somalia? Blir det sverigesomalier, somaliesvenskar eller svensksomalier? Hur skrivs andra sådana invånarbeteckningar för minoritetsgrupper?

Svar:

Vi rekommenderar i första hand sverigesomalier (alternativt Sverigesomalier). Både svensksomalier och somaliasvensk är mycket vanliga i bruket, så även de måste accepteras. Men om vi ser till de dominerande ordbildningsmönstren (se nedan) borde de egentligen beteckna boende i Somalia med svenskt ursprung. I sammanhang där man tror att syftningen kan bli tvetydig kan det vara bättre att göra omskrivningar, som svenskar med somaliskt ursprung.

Två ordbildningstyper
Det finns två huvudsakliga ordbildningstyper för att beteckna en person som lever i ett land men har sina kulturella, etniska eller språkliga rötter någon annanstans.

1. I modellen finlandssvensk, sverigefinne betecknar förledet lands- eller områdesnamn och efterledet nationell, etnisk eller språklig tillhörighet.

Detta mönster är det vanligaste och används oftast för grupper, inte minst för etablerade minoritetsgrupper i ett land, men ibland också för enskilda personer inom en sådan grupp. Till dessa gruppbeteckningar kan vi också bilda adjektiv med betydelsen ’som avser gruppen x, deras språk och kultur’: sverigefinsk, kosovoalbansk, sverigesomalisk.

Etablerade beteckningar av detta slag skrivs ofta med liten bokstav efter mönster från invånarbeteckningar som svensk och fransman: bulgarienturk, kosovoalban. Mer tillfälliga sammansättningar skrivs med stor bokstav: Frankrikesvensk, Mallorcadansk.

2. I modellen grekcypriot, turkbulgar, svenskamerikan har ordningen kastats om så att förledet i stället står för etnisk härkomst och efterledet för medborgarskap och, i regel, boendeland. Här betonas alltså medborgarskap och geografisk hemvist mer än etnisk och språklig tillhörighet.

Denna modell är mindre vanlig och betecknar oftare individer än grupper. Den kan lätt uppfattas som tvetydig: Är en turkbulgar en person med turkisk bakgrund i Bulgarien eller en person med bulgarisk bakgrund i Turkiet? När syftningen är entydig går den bra att använda, men i andra fall kan det vara bättre att förtydliga med fraser som bulgar med turkisk bakgrund, svensk invandrad från Somalia, amerikan boende i Sverige, amerikan med svenskt ursprung och så vidare.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej