Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur hanterar man laddade ordval?

Svar:

Vissa ordval blir laddade för att de uppfattas som symboler för ideologiska perspektiv, till exempel valet mellan klimatförändring och klimatkatastrof. Men ordval kan också väcka starka känslor av andra skäl, som valet mellan handikapptoalett och tillgänglig toalett. I dessa fall finns sällan ett rätt och ett fel, men desto fler frågor att tänka igenom för att göra ett underbyggt val. Vilka associationer kan ordet ge, om företeelsen det används om, och om den som använder ordet? I vilket sammanhang ska det användas?

Ord ger olika associationer och perspektiv
Ord kan föra med sig olika typer av laddning. Det känsliga med ordpar som genmodifiering och genmanipulation är att de för med sig ett sätt att se på företeelsen. Genmanipulation kan tolkas som att gener ändras på ett dolt och negativt sätt, trots att ordet manipulation också har betydelsen ’att känsligt, med försiktighet, hantera något’. All sådan genteknik riskerar därför att uppfattas som försåtlig, och det mindre negativa ordet genmodifiering har börjat användas som alternativ. Det innebär att man nu måste välja mellan genmanipulation och genmodifiering, och vilket ord man än väljer kan det uppfattas som en signal om att man är för eller mot genteknik.

Andra ordval handlar mer om vilken hänsyn man ska ta till hur andra uppfattar orden. Bör bensträckare ersättas med paus eftersom alla inte kan sträcka på sina ben och kanske kan ta illa vid sig av ordet? Bör den typografiska termen horunge ersättas med ensamrad, och handikapptoalett med tillgänglig toalett? Vissa tycker att de äldre orden vittnar om en nedsättande syn på grupper av människor, andra menar att sådana ord inte alls behöver spegla ens människosyn.

Ord påverkas av sitt sammanhang
Ordval kan och bör påverkas av det sammanhang de ingår i. I fackspråk ställs andra krav på ord och deras betydelser än i allmänspråket. I samtal med vänner kan man lite svepande säga att någon blev så deprimerad, medan depression i medicinskt fackspråk har en mycket mer precis betydelse. 

I formellare sammanhang kan man ibland bli tvungen att använda ett visst ord för att det ska svara mot en lagtext, t.ex. hedersmord som anknyter till lagtexternas hedersbrott.

Ord ska också väljas med hänsyn till läsarna. Särskilt nya ord kan vara svåra att förstå, och när man planerar att använda ord som suicid eller LKG-spalt (läpp-, käk- och gomspalt, tidigare kallat harmynthet) bör man också fundera över om mottagarna känner till ordet.

Att välja ord
Om ens ideologiska hållning speglas av ett av orden, och det är lämpligt att uttrycka den hållningen i sammanhanget, så blir det lätt att välja ord. Svårigheterna uppstår då man ska förhålla sig neutral. För att undvika valet mellan t.ex. genmanipulation och genmodifiering kan man välja ett alternativ om det finns, som t.ex. genteknik. Ofta fungerar det bra, men ibland kan det leda till krångliga omskrivningar som ändå inte uttrycker exakt det man menar.

Att tolka andras ordval
Människor kan ha olika associationer till ett ord, och associationerna kan snabbt förändras. Det gör att man inte kan dra slutsatser om en persons ideologiska perspektiv enbart utifrån ordvalet, för en person som använder ett äldre, kritiserat ord kanske bara har missat att associationerna förändrats. Och omvänt kan någon använda de senast rekommenderade orden för att uttrycka förslag och åsikter som helt avviker från det ideologiska perspektiv ordet förknippats med. Om man vill bilda sig en välgrundad uppfattning om någons värderingar bör man alltså ta hänsyn till fler faktorer än vilka ordval personen gör.

Läs mer om laddade ord för grupper av människor.

 

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej